top of page

Privacyverklaring

 

 

StijlBewust, gevestigd aan Markgravenweg 48 7603NH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.stijlbewust.com/

Markgravenweg 48, 7603NH Almelo

0627251557

Sabine Alberts is de Functionaris Gegevensbescherming van StijlBewust Hij/zij is te bereiken via sabine@stijlbewust.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Daarom is het zaak goed om te gaan met deze gegevens. Denk aan een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres. Iedere organisatie ‘verwerkt’ gegevens. Wij dus ook. ‘Verwerken’ is een juridische term voor in feite elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het opslaan, verrijken of verwijderen van gegevens. StijlBewust verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van kracht: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet heeft als doel ieders privacyrechten te versterken en uit te breiden. 

In het onderstaande privacyreglement leggen wij uit hoe wij precies omgaan met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u hierin transparant te informeren. Want een zorgvuldige omgang met de verwerking van persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een ethische verantwoording. We blijven daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Stijlbewust met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG stelt. Daarmee beschermen we de persoonlijke levenssfeer van klanten, leveranciers, medewerkers en relaties.

Privacyreglement

Stijlbewust verwerkt persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals is weergegeven in dit privacyreglement. Wij respecteren de privacy van (potentiële) klanten, leveranciers, medewerkers, relaties en stakeholders en dragen zorg dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet (AVG/GDPR) stelt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StijlBewust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om bedrijfsactiviteiten te kunnen ondernemen;

 • Om overeenkomsten en werkzaamheden uit te kunnen voeren;

 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren;

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst

Stijlbewust verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst:

 • Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en relaties waarmee een overeenkomst is afgesloten. Dit met als doel diensten te kunnen leveren of af te nemen, werkzaamheden te kunnen verrichten of af te nemen, uitvoeringsaspecten van de overeenkomst af te kunnen stemmen en een debiteuren- en crediteurenadministratie uit te kunnen voeren.
   

Gerechtvaardigd belang

Bij de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet het gerechtvaardigd belang rechtmatig, voldoende duidelijk verwoord en ook echt aanwezig zijn. Stijlbewust verwerkt op basis van de grondslag van een gerechtvaardigd belang enkel persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten:

 • Stijlbewust verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en relaties, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en overige persoonsgegevens die actief in het kader van uitoefening van een zakelijke functie worden verstrekt bijvoorbeeld door informatie via een webformulier te delen, in correspondentie en telefonisch. Dit ten behoeve van haar marketing en communicatie zodat binnen de mogelijkheden van de wet (AVG, Telecommunicatiewet) marketingaanbiedingen gedaan kunnen worden.
   

Geautomatiseerde besluitvorming

StijlBewust neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StijlBewust) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StijlBewust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

StijlBewust verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StijlBewust gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StijlBewust en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sabine@stijlbewust.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . StijlBewust wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sabine@stijlbewust.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stijlbewust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via sabine@stijlbewust.com

Wijzigingen privacyreglement

Stijlbewust behoudt zich het recht om dit privacyreglement met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te passen. Het is daarom raadzaam om dit privacyreglement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.   

Laatste wijziging privacyreglement

De laatste wijziging van dit privacyreglement vond plaats op 10 maart 2022 te Almelo

bottom of page